Thanh Doan TP Bac Ninh


Cập nhật: 19/03/2013
PHONG TRÀO XUNG KÍCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - BÀI HỌC KINH NGHIỆM
“Xung kích thực hiện cải cách hành chính” là một trong "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" của một trong hai phong trào lớn của Đoàn nhiệm kỳ 2007-2012.

PHONG TRÀO XUNG KÍCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - BÀI HỌC KINH NGHIỆM

 

                                                                                                     TS. Nguyễn Bích Điểm

                                                                                         Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu TN

 

      Để góp phần thực hiện nhiệm vụ cấp bách của Đảng, Nhà nước trong quá trình đổi mới đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia quản lý Nhà nước và phát huy tiềm năng, tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng nền hành chính trong sạch, hiện đại, xây dựng người công chức trẻ giỏi, tận tụy với nhân dân. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX xác định Xung kích thực hiện cải cách hành chính” là một trong  "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" của một trong hai phong trào lớn của Đoàn nhiệm kỳ 2007-2012.

 

      Thực hiện phong trào xung kích cải cách hành chính, các cấp bộ Đoàn những năm quađã  tăng cường công tác tuyên truyền  nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm của công chức trẻ trong cải cách hành chính; giáo dục để hình thành những phẩm chất đạo đức của người cán bộ, công chức trẻ năng động, sáng tạo, giỏi nghề, tận tụy, cầu thị. Tổ chức rộng rãi phong trào "3 trách nhiệm"; Vận động đoàn viên, thanh niên học tập và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, đề xuất các giải pháp cải cách hành chính, xây dựng các mô hình quản lý hành chính và bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả, tạo điều kiện cho thanh niên và nhân dân có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu hệ thống hành chính nhà nước. Vận động công chức trẻ xung kích, sáng tạo trong xây dựng văn minh công sở, đề xuất sáng kiến cải tiến quy trình quản lý và xử lý công việc,vv…Kết quả triển khai phong trào xung kích cải cách hành chính của toàn Đoàn thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định. Sau đây là một số bài học kinh nghiệm rút ra qua triển khai thực hiện phong trào xung kích cải cách hành chính của Đoàn TN thời gian qua như sau:

 

      1. Ban chấp hành, Ban thường vụ Đoàn các cấp và các đơn vị, địa phương chú trọng định hướng, xác định ưu tiên, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo sát sao, kiểm tra đôn đốc, đánh giá, phát hiện và nhân rộng những mô hình; khuyến khích động viên kịp thời, xứng đáng những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào xung kích cải cách hành chính. Đồng thời chú trọng tổ chức cho các điển hình trao đổi, truyền kinh nghiệm ở các cấp với các mức độ, quy mô khác nhau để cùng học tập, rút kinh nghiệm.

 

      2. Phát huy tính chủ động tham mưu đề xuất của đội ngũ Bí thư Đoàn các cấp, của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đoàn các cấp, các đơn vị/địa phương trong việc nghiên cứu lựa chọn những công việc, nội dung hoạt động phù hợp với thực tiễnnhiệm vụ chính trị của cơ quan/đơn vị/địa phương để đề xuất tham mưu với địa phương và cấp trên, hay phối hợp với Ban, ngành, đoàn thể để tổ chứcthực hiện.

 

      Kinh nghiệm cho thấy, nếu triển khai thực hiện phong trào xung kích cải cách hành chính màBí thư Đoàn, Ban chấp hành, Ban thường vụ Đoàn nào gương mẫu có quyết tâm cao, có phương pháp phù hợp, biếttranh thủ sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, chính quyền, biếtkết hợpchặt chẽvớichuyên môn vàcác hoạt động khácthì phong trào ở đó phát triển rõ và bền vững.

 

      3. Phối hợp giữa Đoàn thanh niên và các ngành có liên quan trên tinh thần Đoàn thanh niên chủ động tham mưu, đề xuất để phát huy vai trò xung kích của Đoàn tham gia tích cực thực hiện Chương trình cải cách hành chính của nhà nước giai đoạn 2011-2020.

 

      4. Thông qua phong tràotriển khai thực hiện phong trào xung kích cải cách hành chính của đoàn đểtạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và phát triển. Đồng thời, tạo điều kiện để Đoàn chăm lo, manglại lợi íchthiết thực cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ cả về lợi ích kinh tế, vật chất đến lợi ích tinh thần.

 

      5. Sự tâm huyết, sáng tạo của cán bộ đoàn và cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong đổi mới phong cách làm việc, biết vận dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và phương thức quản lý/lao động tiên tiến vào thực tiễn công việc; gắn công tác đoàn và phong trào thanh niên, mà trực tiếp nhất là phong trào xung kích cải cách hành chính vào việcthực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của địa/phương đơn vị. Đây là yếu tố cơ bản đảm bảo cho phong trào xung kích thực hiện cải cách hành chính của Đoàn tích cực phát triển.

 

----------------------------------

(Thanhnienviet 06/02/2012)
1 Thanh nien voi nghe nghiep va viec lam nam 2016 3 4 5