Thanh Doan TP Bac Ninh


CHIEN LUOC PHAT TRIEN THANH NIEN VIET NAM GIAI DOAN 2011 - 2020
Thực hiện Quyết định số 2477/QĐ - TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Chỉ thị số 13/CT- TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

LUAT THANH NIEN
- Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về thanh niên.

1 Thanh nien voi nghe nghiep va viec lam nam 2016 3 4 5